0
1 Bình luận

Theo bạn trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người được không? Quản điểm của các bạn như thế nào?

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 19/09/2020
Phan Tiến đã bình luận

Bạn có thể xem thêm một buổi Webinar được tổ chức bởi FUNix do diễn giả Lê Văn Bằng, tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại East China University of Science and Technology trao đổi: