0

Yêu cầu:
Mỗi nhóm không quá 3 thành viên/nhóm. Hạn cuối đăng ký: 09/03/2017
Xem chi tiết yêu cầu: tại đây

Link đăng ký Lớp 1: TH03009_T-06_Tiet7-9

Link đăng ký Lớp 2: TH03009_ND101_Tiet10-12