0

Link đăng ký tìm hiểu các công nghệ phát triển ứng dụng GIS của môn Phát triển ứng GIS K62CNPM

Yêu cầu

Tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ phát triển ứng dụng GIS như các thư viện nguồn mở, nguồn đóng, các API ví dụ:

  • Google Map API cho Web, Mobile
  • Mã nguồn mở GeoServer
  • Mã nguồn mở MarWindow
  • Công nghệ ArcGis Server
  • Công nghệ MapXtreme
  • Và nhiều công nghệ khác…

Đăng ký

  • Hạn cuối cùng đăng ký: 28/02/2018
  • Mỗi nhóm: không quá 3 thành viên
  • Link đăng ký