0

khi sử dụng đối tượng datalist thì em có gặp một lỗi Both DataSource and DataSourceID are defined on \’DataList1\’. Remove one definition. ,cho em hỏi cách khắc phục với ạ
đây là code
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection connect = new SqlConnection();
string conn = WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“QuanLyDuLich”].ConnectionString;
connect = new SqlConnection(conn);
connect.Open();

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(\”select * from KHACHSAN\”, conn);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, \”KHACHSAN\”);
DataList1.DataSource = ds.Tables[\”KHACHSAN\”];
//Trong đó:
//DataList1 là tên của DataList
//DataList1.DataSource = ds.Tables[\”KHACHSAN\”];
//Dùng để gán dữ liệu của bảng Products vào DataList1
DataList1.DataBind();
}

đã đăng bình luận mới
Phan Tiến đã bình luận

Em nên chụp cả phần code thiết kế nữa. Hình như em có thiết lập gì đó ở phần giao diện nên nó báo lỗi như trên.
Em thử add thêm dòng lệnh này xem sao:

DataList1.DataSourceID = null;
//Sau đó mới là phần
DataList1.DataSource = …
DataList1.DataBind();