0
1 Bình luận

khi sử dụng đối tượng datalist thì em có gặp một lỗi Both DataSource and DataSourceID are defined on \’DataList1\’. Remove one definition. ,cho em hỏi cách khắc phục với ạ
đây là code
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection connect = new SqlConnection();
string conn = WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“QuanLyDuLich”].ConnectionString;
connect = new SqlConnection(conn);
connect.Open();

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(\”select * from KHACHSAN\”, conn);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, \”KHACHSAN\”);
DataList1.DataSource = ds.Tables[\”KHACHSAN\”];
//Trong đó:
//DataList1 là tên của DataList
//DataList1.DataSource = ds.Tables[\”KHACHSAN\”];
//Dùng để gán dữ liệu của bảng Products vào DataList1
DataList1.DataBind();
}

Phan Tiến đã đăng bình luận mới 14/10/2021
Hình đại diện của người dùng
Phan Tiến đã bình luận

Em nên chụp cả phần code thiết kế nữa. Hình như em có thiết lập gì đó ở phần giao diện nên nó báo lỗi như trên.
Em thử add thêm dòng lệnh này xem sao:

DataList1.DataSourceID = null;
//Sau đó mới là phần
DataList1.DataSource = …
DataList1.DataBind();