1
0 Bình luận

1. Kiểm tra địa chỉ IP hợp lệ

IPv4 có cấu trúc: X.X.X.X, với X chạy từ 0-255
(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])

2. Kiểm tra tên miền hợp lệ

(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]{0,61}[a-z0-9])?\.)+[a-z0-9][a-z0-9-]{0,61}[a-z0-9]

3. Kiểm tra hostname hợp lệ

^(?=.{1,15}$)[a-zA-Z0-9]+$

4. Kiểm tra Email hợp lệ

/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 22/09/2020