0

Câu lệnh SQL xem tổng dung lượng Database

SELECT table_schema AS "Database", 
SUM(data_length + index_length) / 1024 / 1024 AS "Size (MB)" 
FROM information_schema.TABLES 
GROUP BY table_schema

2. Câu lệnh SQL xem tổng dung lượng của các bảng của một Database nào đó

SELECT
  TABLE_NAME AS `Table`,
  ROUND((DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH) / 1024) AS `Size (Kbs)`
FROM
  information_schema.TABLES
WHERE
  TABLE_SCHEMA = "ten_database"
ORDER BY
  (DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH)
DESC;
Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 19/10/2020