0
0 Bình luận

mình dùng db connection trên google cloud SQL
conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString = @”Server=34.80.46.161\feisty-ceiling-275111:asia-east1:nguyendung96hn, 3306;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=xxxxx;User ID=xxx;Password=xxx”;
conn.Open();
cho mình hỏi, như trên của bạn không bị lỗi mà sao mình làm lại bật ra lỗi System.InvalidOperationException: ‘Internal connection fatal error. Error state: 18’
theo mình đọc thì nó liên quan với việc gọi sự kiện Function.Connect trùng với sự kiện frmMain.Load khi khai báo Function.Connect ở trên
vậy giải quyết như nào ?

nguyendung96hn Answered question 05/05/2020