1
1 Bình luận

Trong C# ngoài biến int(kiểu dữ liệu kiểu nguyên) để lữu trữ đằng sau nó có thể có thêm tiền một số đằng sau như Int16,Int32,Int64 vậy mọi người cho em hỏi các loại int này khác nhau ở đặc điểm nào và ứng dụng của chúng được không ạ

Phan Tiến đã cập nhật bình luận 29/08/2021
Phan Tiến đã bình luận

Sự khác nhau của các kiểu Int này là khả năng lưu lưu trữ dữ liệu của chúng.
Int16 sử dụng 2 bytes (16 bits) nên khả năng biểu diễn được giá trị từ -32,768 tới +32,767
Int32 sử dụng 4 bytes (32 bits) nên khả năng biểu diễn được giá trị từ -2,147,483,648 tới +2,147,483,647
Int64 sử dụng 8 bytes (64 bits) nên khả năng biểu diễn được giá trị từ -9,223,372,036,854,775,808 to +9,223,372,036,854,775,807

Em có thể sử dụng code C# để in ra giá trị Min-Max của mỗi kiểu dữ liệu này:
Ví dụ:
Console.WriteLine(Int16.MinValue);
Console.WriteLine(Int16.MaxValue);
Console.WriteLine(Int32.MinValue);
Console.WriteLine(Int32.MaxValue);
Console.WriteLine(Int64.MinValue);
Console.WriteLine(Int64.MaxValue);

Khi em khai báo int mặc định nó ánh xạ đến kiểu dữ liệu Int32.
Còn việc sử dụng kiểu Int16, Int32 hay Int64 tuỳ thuộc nhu cầu, tức em cần ước lượng giá trị tổi thiểu hoặc tối đa có thể lưu trữ để sử dụng, tránh trường hợp bị vượt ngoài phạm vi chứa được của biến (bị tràn)