0

LTS được hiểu như một chương trình hoặc Framework được hỗ trợ dài hạn.

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 14/11/2022