10
0 Bình luận

Cho e hỏi là tính tiền phòng
B Tính cột TIỀN PHÒNG. Biết rằng phòng A có giá 100, phòng B có giá 80, phòng C có giá 65 và phòng D có giá 50
Tính tiền giảm

C Tính TIỀN GIẢM biết rằng nếu khác ở từ ngày trở lên thì TIỀN GIẢM = 10% TIỀN Ở còn lại không giảm tiền

Là tính sao ạ

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 13/03/2021