Sai ở đâu?

Nói cho tôi cái sai ở dưới:

  • 60 seconds x 60 seconds = 3600 seconds

  • 1min x 1min = 1min = 60 seconds

Bình luận nếu bạn có giải thích thoả đáng và chia sẻ nó.

Sai ở đâu?

Vậy nó sai ở đâu?

You may also like...

2 Responses

  1. Hình đại diện của người dùng hoanganh viết:

    60 seconds x 60 seconds = 3600 “seconds bình phương” ^^. Thực tế thì k có đơn vị “seconds bình phương”. Đúng ra thì là 60s x 60 lần = 3600s ^^

  2. Trần Thịnh viết:

    số giây đồng hồ ứng với hệ 60. lấy 60s*60s=3600s là nhân theo hệ 10, hiển nhiên là sai. Mà số 3600 quy đổi sang hệ 60 cũng chính bằng 60 🙂
    60 * 60 = 3600 (hệ 10) = 60 (hệ 60)

Trả lời