Các slide lập trình .Net với VB.Net

Các slide giới thiệu tổng quan .Net Framwork, môi trường phát triển IDE, điểm mới trong câu lệnh vb.net, lập trình hướng đối tượng, phát triển ứng dụng winforms, webform, lập trình cơ sở dữ liệu với VB.NET