Phần 1: Form và các Control thông dụng


Đây là các bài tập cơ bản hướng dẫn thiết kế Form và cách sử dụng các Control thông dụng trong Visual Studio để xây dựng ứng dụng WinForms. Ngoài ra chúng ta sẽ làm quen với cách lập trình sử dụng các thuộc tính, phương thức, sự kiện của Form và các Control.


Nội dung


Bài 1: Sử dụng Form và Button

Thiết kế Form có hai nút lệnh có tên là &Green và &Yellow. Form có nút Min, Max Button.

 • Khi click vào nút lệnh Green, Form đổi màu nền thành màu Xanh (Green) và đổi tiêu đề của Form thành “Green Colour”
 • Khi click vào nút lệnh Yellow, Form đổi màu nền thành màu Vàng (Yellow) và đổi tiêu đề của Form thành “Yellow Colour”.

Xem hướng dẫn


Bài 2: Sử dụng Form, TextBox và Button

Thiết kế Form có một TextBox để trắng, và 3 nút lệnh: Display, Clear, Exit.

 • Khi Click nút Display, hộp TextBox hiện lên câu: “Xin chào bạn đến với ngôn ngữ lập trình C#”
 • Click nút Clear, hộp TextBox bị xoá trắng
 • Click nút Exit để thoát khỏi chương trình.

Xem hướng dẫn


Bài 3: Sử dụng Form, TextBox, Label và Button

Thiết kế Form có một TextBox (có thể gõ nhiều dòng), một Label, 1 nút lệnh View, 1 nút lệnh Exit để thực hiện công việc sau:

 • Ban đầu, nút View bị mờ, khi bắt đầu ấn phím bất kì vào TextBox, nút View mới được kích hoạt.
 • Sau khi nhập vào ô TextBox, click nút View, Label sẽ hiển thị nội dung của TextBox
 • Click nút Exit để thoát khỏi chương trình.

Xem hướng dẫn


Bài 4: Sử dụng Form, Label, Groupbox và RadioButton

Thiết kế Form gồm 1 Label có dòng chữ “Thuộc tính MultiLine để làm gì?” và 4 RadioButton lần lượt có các tiêu đề sau: Chữ đậm, Chữ nghiêng, Xuống dòng, Chữ hoa. Các nút RadioButton được đặt trong một Groupbox có nhãn là “Trả lời”. Cuối cùng là một Label để hiển thị kết quả. Các công việc cần thực hiện:

 • Ban đầu Label hiển thị kết quả là rỗng.
 • Khi chọn RadioButton thứ 3, Label Kết quả hiển thị dòng chữ “Đúng”.
 • Khi chọn các RadioButton còn lại, Label Kết quả hiển thị dòng chữ “Sai”

Xem hướng dẫn


Bài 5: Sử dụng Form, Label, Groupbox và CheckBox

Thiết kế Form gồm 1 Groupbox có nhãn là “Chọn các ca sỹ VN bạn yêu thích”, chứa 5 CheckBox lần lượt có nhãn là: Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Thanh Lam, Quang Dũng, Lam Trường, 1 nút lệnh “Xem” và một Label để hiển thị danh sách các ca sĩ bạn yêu thích. Các công việc cần thực hiện:

 • Nếu không chọn ca sĩ nào, Label sẽ hiện nội dung “Bạn không lựa chọn ca sĩ nào trong danh sách trên”.
 • Nếu có chọn, Label sẽ hiện nội dung: “Các ca sĩ mà bạn yêu thích là” <danh sách các ca sĩ>

Xem hướng dẫn


Bài 6: Sử dụng Form, TextBox và ListBox

Thiết kế Form gồm 1 ListBox và 1 TextBox. Khi Click vào các phần tử trong ListBox, TextBox sẽ hiển thị nội dung của các phần tử được chọn.

Xem hướng dẫn


Bài 7: Sử dụng Form, ListBox và Button

Thiết kế Form gồm có 2 ListBox, 2 Label và 4 nút lệnh có giao diện như sau:

 • Chọn các mặt hàng bên “Danh sách các mặt hàng”, khi Click vào nút >, sẽ chuyển các phần tử được lựa chọn sang bên “Các mặt hàng lựa chọn”, (đồng thời xoá đi các phần tử được lựa chọn bên “Danh sách các mặt hàng”)
 • Khi Click nút >> sẽ chuyển toàn bộ các phần tử bên “Danh sách các mặt hàng” sang bên “Các mặt hàng lựa chọn”, (đồng thời xoá trắng bên “Danh sách các mặt hàng”)
 • Chọn các mặt hàng bên “Các mặt hàng lựa chọn”, khi Click vào nút <, sẽ chuyển các phần tử được lựa chọn sang bên “Danh sách các mặt hàng”, (đồng thời xoá đi các phần tử được lựa chọn đó bên “Các mặt hàng lựa chọn”.
 • Khi Click nút << sẽ chuyển toàn bộ các phần tử bên “Các mặt hàng lựa chọn” sang bên “Danh sách các mặt hàng”, (đồng thời xoá trắng bên “Các mặt hàng lựa chọn”)
Thiết kế Form với ListBox

Thiết kế Form với ListBox

Xem hướng dẫn


Bài 8: Sử dụng Form, TextBox, ComboBox và Button

Thiết kế Form gồm có 1 TextBox điền Họ tên, 3 ComboBox có các Label đi kèm có nhãn: Ngày, Tháng, Năm

 • ComboBox Ngày nạp các giá trị từ 1 đến 31 (không cho nhập thêm dữ liệu)
 • ComboBox Tháng nạp các giá trị từ 1 đến 12 (không cho phép nhập thêm dữ liệu)
 • ComboBox Năm nạp các giá trị từ 1930 đến 2010 (cho phép nhập thêm dữ liệu)

Khi ấn nút lệnh Kiểm tra, nếu ngày tháng năm sinh là hợp lệ sẽ hiện ra MessageBox thông báo Họ tên và ngày sinh. Nếu dữ liệu ngày tháng không hợp lệ sẽ hiện ra MessageBox thông báo “Ngày sinh không hợp lệ!”

Xem hướng dẫn


Tham khảo thêm

 

Có thể bạn sẽ thích…

3 phản hồi

 1. Tim Oday nói:

  Bài tập số 5 thay vì viết từng câu lệnh If kiểm tra các CheckBox, chúng ta có thể dùng vòng lặp duyệt qua các CheckBox trong groupbox1, ví dụ:

  
  foreach (CheckBox chk in groupBox1.Controls)
        {
          if (chk.Checked)
            strKetQua += chk.Text + ", ";
        }
  
  
 2. Tim Oday nói:

  Bài tập 4 gặp vấn đề khi khởi động Form, tự động nó chọn vào 1 RadioButton nên nó hiển thị luôn kết quả.
  Cách giải quyết, chọn control RadioButton, trong cửa sổ Properties thay đổi thuộc tính

  AutoCheck = false;

  của các RadioButton. Sau đó mở code thêm dòng

  nameRadioButton.AutoCheck = true;

  vào sau

  InitializeComponent();
 3. Tim Oday nói:

  Bài tập 4 cũng có thể cài thiện code vì phần xử lý của các RadioButton là tương tự nhau, nên ta có thể gộp chung vào một phương thức, ví dụ:

  void CheckChanged(object sender, EventArgs e)
      {
        RadioButton rbt = sender as RadioButton;
        if (rbt.Checked)
        {
          if(rbt == rbtXuongDong)
            lblKetQua.Text ="Đúng";
          else
            lblKetQua.Text = "Sai";
        }
      }

  Sau đó viết thêm vào sau Phương thức

  InitializeComponent()

  câu lệnh sau:

  rbtChuDam.CheckedChanged += CheckChanged;
  rbtChuNghieng.CheckedChanged += CheckChanged;
  rbtXuongDong.CheckedChanged += CheckChanged;
  rbtChuHoa.CheckedChanged += CheckChanged;

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *