Bài 22: Thẻ Iframe trong HTML

Một iframe được sử dụng để hiển thị một trang web trong một trang web.

Cú pháp Iframe

Cú pháp để thêm một iframe là:

<iframe src=URL></iframe>

Thuộc tính src đặc tả URL( địa chỉ web) của trang iframe.


Iframe – Đặt Height và Width

Sử dụng thuộc tính height và width để đặc tả cho kích thước.

Các giá trị thuộc tính được xác định tại điểm ảnh (pixel) theo mặc định, nhưng  chúng cũng có thể được tính theo phần trăm (như “80%”).

Ví dụ:

<iframe src=“demo_iframe.htm” width=“200” height=“200”></iframe>

Xem kết quả


Iframe – Loại bỏ đường viền (border)

Theo mặc định, một iframe có một đường viền màu đen bao quanh nó.

Để loại bỏ đường viền đó, ta thêm thuộc tính style và sử dụng thuộc tính border trong CSS:

Ví dụ:

<iframe src=“demo_iframe.htm” style=“border:none”></iframe>

Xem kết quả

Với CSS, bạn có thể thay đổi kích thước, kiểu và màu sắc đường viền của iframe:

Ví dụ:

<iframe src=“demo_iframe.htm” style=“border:5px dotted red”></iframe>

Xem kết quả


Sử dụng iframe như một đích (target) cho khi kích vào link

Một iframe có thể sử dụng như một đích tới  cho một link.

Thuộc tính target của một link phải tham chiếu tới thuộc tính name của một iframe:

Ví dụ:

<iframe src=“demo_iframe.htm” name=“iframe_a”></iframe>
<p><a href=“https://timoday.edu.vn/” target=“iframe_a”>timoday.edu.vn</a></p>

Xem kết quả


Thẻ iframe của HTML

Thẻ Mô tả
<iframe> Định nghĩa một inline frame

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

Trả lời

EnglishVietnamese