Bài 41: Plug-in trong HTML

Mục đích của một plug-in là mở rộng thêm chức năng của một trình duyệt web.


Các ứng dụng hỗ trợ trong HTML (Plug-ins)

Ứng dụng hỗ trợ (plug-ins) là những chương trình máy tính mở rộng thêm các chức năng chuẩn của một trình duyệt web.

Những Plug-ins nổi tiếng và được sử dụng phổ biến trên web như: flash, Java applets..

Plug-ins có thể được sử dụng trong một trang web với thẻ <object> hoặc thẻ <embed>.

Plug-ins có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau: hiển thị bản đồ, quét virus, kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn, v.v….

Để hiển thị video và audio trên trang web bạn có thể sử dụng thẻ <video> và thẻ <audio>


Phần tử <object>

Phần tử <object> được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt.

Phần tử <object> cho phép các tài liệu được thêm vào một trang HTML.

Nó được sử dụng để thêm các plug-ins (như Java applets, chương trình đọc file PDF, Flash Players) trong một trang web.

Ví dụ:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<object width="400" height="50" data="bookmark.swf"></object>

</body>
</html>

Phần tử <object> còn có thể sử dụng để chèn một tập tin trong trang  HTML:

Ví dụ:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<object width="100%" height="500px" data="snippet.html"></object>

</body>
</html>

Hoặc để chèn một hình ảnh mà bạn yêu thích:

Ví dụ:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<object data="audi.jpeg"></object>

</body>
</html>

The <embed> Element

Phần tử  <embed> được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt.

Phần tử <embed> xác định các tài liệu được thêm vào trong một trang HTML.

Các trình duyệt web có thể hỗ trợ phần tử <embed> trong một thời gian dài. Tuy nhiên, chỉ đến khi HTML5 ra đời nó mới trở thành một chuẩn trong HTML.

Thẻ <embed> được coi là hợp lệ trong HTML5 nhưng lại không hợp lệ trong HTML4.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<embed width="400" height="50" src="bookmark.swf">

</body>
</html>

Lưu ý: Phần tử <embed> không có thẻ đóng. Nên nó không có đoạn văn bản thay thế khi một trình duyệt không hỗ trợ.

Phần tử <embed> có thể sử dụng để chèn một tập tin trong trang  HTML:

Ví dụ:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<embed width="100%" height="500px" src="snippet.html">

</body>
</html>

Hoặc chèn một hình ảnh mà bạn thích:

Ví dụ:


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<embed src="audi.jpeg">

</body>
</html>

 

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese