Bài 9: Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

 

Ví dụ về định dạng văn bản:

 Đây là văn bản được in đậm

 Đây là văn bản được in nghiêng

Đây là  chữ viết lên trên 


Các thẻ định dạng của HTML

Trong bài học trước, bạn đã được học về một số style trong HTML, sử dụng thuộc tính style trong HTML.

HTML cũng định nghĩa các thẻ đặc biệt để định dạng văn bản nhằm nhấn mạnh ý nghĩa nào đó.

HTML sử dụng các phần tử như <b>và <i> để định dạng văn bản thành chữ in đậm và chữ in nghiêng

Các phần tử định dạng được thiết kế để hiển thị các kiểu text đặc biệt:

  • Chữ đậm
  • Chữ quan trọng
  • Chữ nghiêng
  • Chữ nhấn mạnh
  • Chữ đánh dấu
  • Chữ nhỏ
  • Chữ gạch ngang
  • Chữ gạch chân dưới
  • Chữ viết thấp xuống
  • Chữ viết cao lên

Định dạng chữ đậmchữ quan trọng trong HTML

Thẻ <b> định dạng chữ đậm trong HTML.

Ví dụ

<p>This text is normal.</p>

<p><b>This text is bold</b>.</p>

Xem demo

Thẻ <strong> dùng để nhấn mạnh sự quan trọng của một đoạn văn bản, trình duyệt web thể hiện kết quả giống như thẻ <b>, nhưng về mặt ý nghĩa thì khác nhau: thẻ <b> đơn giản là làm đậm phần văn bản, còn thẻ <strong> nhấn mạnh tầm quan trọng (mức ý nghĩa) của văn bản đó.

Ví dụ

<p>This text is normal.</p>

<p><strong>This text is strong</strong>.</p>

Xem demo


Định dạng chữ nghiêngchữ nhấn mạnh trong HTML

Thẻ <i> trong HTML định dạng in nghiêng văn bản.

Ví dụ

<p>This text is normal.</p>

<p><i>This text is italic</i>.</p>

Xem demo

Thẻ<em> dùng để nhấn mạnh đoạn văn bản. Trình duyệt web hiển thị kết quả giống như thẻ <i>. Nhưng về mặt ngữ nghĩa là khác nhau: thẻ <i> chỉ đơn thuần hiển thị chữ nghiêng, còn thẻ <em> ngoài việc hiển thị chữ nghiêng, nó còn nhấn mạnh ngữ nghĩa của đoạn văn bản mà chúng ta đánh dấu, ví dụ như một chương trình có thể đọc nội dung của một trang, nó đọc đến phần nội dung được đánh dấu bởi thẻ <em> thì nó sẽ nhấn mạnh đoạn đó, còn với thẻ <i> thì không.

Ví dụ

<p>This text is normal.</p>

<p><em>This text is emphasized</em>.</p>

Xem demo

lamp Trình duyệt hiển thị thẻ <strong> giống như thẻ <b>, và thẻ <em> giống như thẻ <i>.

Tuy nhiên có sự khác nhau trong ý nghĩa của thẻ <b> định dạng chữ đậm và thẻ <i> định dạng chữ in nghiêng trong văn bản, nhưng thẻ <strong> và thẻ <em> nhấn mạnh tầm quan trọng về ngữ nghĩa trong văn bản.


Định dạng chữ nhỏ HTML

Thẻ <small> định dạng chữ nhỏ trong văn bản

Ví dụ

<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

Xem demo


Định dạng chữ đánh dấu trong HTML

Thẻ <mark> dùng để định dạng đánh dấu hoặc bôi màu văn bản.

Ví dụ

<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

Xem demo


Định dạng chữ gạch ngang trong HTML

Thẻ <del> dùng để định dạng chữ gạch ngang trong văn bản.

Ví dụ

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

Xem demo


Định dạng chữ gạch chân dưới trong HTML

Thẻ <ins> trong HTML  định dạng chèn thêm văn bản.

Ví dụ

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

Xem demo


Định dạng chữ viết thấp xuống trong HTML

Thẻ <sub> trong HTML định dạng chữ viết thấp xuống so với chữ bình thường trong văn bản.

Ví dụ

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

Xem demo


Định dạng chữ viết cao lên trong HTML

Thẻ <sup> định dạng chữ viết cao lên so với chữ bình thường trong văn bản.

Ví dụ

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

Xem demo


Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

Thẻ Mô tả
<b> Định nghĩa chữ đậm
<em> Định nghĩa chữ nhấn mạnh
<i> Định nghĩa chữ nghiêng
<small> Định nghĩa chữ nhỏ
<strong> Định nghĩa chữ quan trọng
<sub> Định nghĩa chữ viết thấp xuống
<sup> Định nghĩa chữ viết cao lên
<ins> Định nghĩa chữ gạch chân
<del> Định nghĩa chữ gạch ngang
<mark> Định nghĩa chữ đánh dấu/tô màu

 

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese