0

Ví dụ:


$list=
Array
(
[No] => 101
[Paper_id] => WE3P-1
[Title] => "a1"
[Author] => "Nguyen Van A"
)

Array
(
[No] => 101
[Paper_id] => WE3P-1
[Title] => "a2"
[Author] => "Nguyen Van B"
)

Array
(
[No] => 104
[Paper_id] => TU5A-3
[Title] => "a3"
[Author] => "Nguyen Van C"
)

Mình muốn nhóm theo Khoá là No của mảng trên?

Xem thử đoạn code:


function group_by($array, $key) {
$return = array();
foreach($array as $val) {
$return[$val[$key]][] = $val;
}
return $return;
}

Và chạy thử:


print_r(group_by($list, 'No'));

Xem thêm: https://stackoverflow.com/questions/14113256/group-array-values-based-on-key-in-php

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 19/09/2020