Sử dụng thư viện MPI

MPI là gì? M P I = Message Passing Interface, là đặc tả cho người phát triển và thư viện lập trình truyền thông message sử dụng trong tính toán song song. Tập lệnh...