Tổng hợp rất nhiều tài liệu hữu ích về lập trình .NET Core

Tìm ở đây giới thiệu tổng hợp rất nhiều các tài nguyên khác nhau: mã nguồn các dự án, ví dụ mẫu, sách, bài báo, sách, video, tài liệu tham khảo, v.v. cho phát...