Bài 40: Specificity trong CSS

Specificity trong CSS là gì ? Nếu có hai hoặc nhiều quy tắc CSS xung đột trỏ đến cùng một phần tử, trình duyệt sẽ tuân theo một số quy tắc để xác định...