Code Export dữ liệu từ DataGridView tới PDF với C#

Giới thiệu Trong ví dụ này, chúng ta sẽ học các viết code C# để export dữ liệu từ DataGridView ra file PDF tới một thư mục nào đó. Trong chương trình này, trước...