Bài 30: Thanh điều hướng dọc trong CSS

Thanh điều hướng dọc (Vertical Navigation Bar) Để xây dựng một thanh điều hướng dọc, bạn có thể tạo kiểu cho phần tử <a> bên trong danh sách: li a { display: block; width:...