Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ

1. Ngôn ngữ học và xử lý ngôn ngữ – Linguistics and language processing Ngôn ngữ học (linguistics) là nghiên cứu và mô tả ngôn ngữ của con người. Các học thuyết về ngữ...