Bài 1: Giới thiệu về HTML


HTML là gì?

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu cho mô tả các tài liệu web hay là các trang web.

 • HTML là tên viết tắt của Hyper Text Markup Language
 • Được sử dụng một tập các thẻ đánh dấu (markup tags)
 • Các tài liệu HTML được mô tả bởi các thẻ HTML (HTML tags)
 • Mỗi thẻ HTML mô tả nội dung tài liệu khác nhau

Ví dụ HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang</title>
</head>
<body><h1>Tiêu đề đầu tiên của tôi</h1>
<p>Đoạn văn đầu tiên của tôi.</p></body>
</html>

Giải thích ví dụ

 • Khai báo DOCTYPE  định nghĩ kiểu tài liệu là html
 • Text nằm giữa thẻ <html> và </html> miêu tả môt tài liệu HTML
 • Text nằm giữa thẻ  <head> và </head> cung cấp thông tin về tài liệu
 • Text nằm giữa thẻ <title> và </title> cung cấp một tiêu đề cho tài liệu
 • Text nằm giữa thẻ <body> và </body> mô tả nội dung trang nhìn thấy
 • Text nằm giữa <h1> và </h1> miêu tả một đề mục hay một tiêu đề
 • Text nằm giữa <p> và </p> miêu tả một đoạn văn

Sử dụng mô tả này, một trình duyệt web có thể hiển thị một tài liêu với một tiêu đề và một đoạn văn.


Các thẻ HTML

Các thẻ HTML là các từ khoá (keywords) hay là tên các thẻ được đặt trong dấu ngoặc vuông:

<tên thẻ>content</tên thẻ>
 • Thẻ HTML thông thường đi theo các cặp giống như <p> và </p>
 • Thẻ đầu tiên là thẻ bắt đầu thẻ thứ hai là thẻ kết thúc
 • Thẻ kết thúc được viết giống như thể bắt đầu nhưng với một dấu gạch chéo trước tên thẻ
lamp Thẻ bắt đầu người ta thường gọi là thẻ mở (opening tag). Thẻ kết thúc thường được gọi là thẻ đóng (closing tag).

Các trình duyệt (Web Browsers)

Mục đích chung của một trình duyệt (Chrome, IE, Firefox, Safari) là đọc các tài liệu HTML và hiển thị chúng.

Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để xác định cách thức hiển thị tài liệu:

FirstPage


Cấu trúc của trang HTML

Bên dưới là cấu trúc của một tài liệu HTML đơn giản:

<html>

<head>

<title>Tiêu đề trang</title>

</head>

<body>

<h1>Đây là đề mục</h1>
<p>Đây là đoạn văn.</p>
<p>Đây là một đoạn văn khác.</p>

</body>

</html>

lamp Chì vùng nằm phần <body> (phần màu trắng) là được hiển thị trên trình duyệt.

Khai báo <!DOCTYPE>

Khai báo <!DOCTYPE> giúp cho trình duyệt hiển thị đúng trang web.

Có nhiều loại tài liệu khác nhau ở trêb web, để hiển thị đúng một tài liệu, trình duyệt phải biết kiểu và phiên bản của loại tài liệu đó.

Khai báo kiểu tài liệu không phân biệt chứ hoa chứ thường. Tất cả đều có thể được chấp nhận:

<!DOCTYPE html>

<!DOCTYPE HTML>

<!doctype html>

<!Doctype Html>


Các khai báo thông dụng

HTML5

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>

XHTML 1.0

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

Các phiên bản HTML

Kể từ những ngày đầu tiên ra đời web, có nhiều phiên bản của HTML:

Phiên bản Năm
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

 1. 17/07/2016

  […] <!DOCTYPE> […]

Trả lời

EnglishVietnamese