Bài 2: Cú pháp CSS


Cú pháp CSS

Quy tắc CSS được thiết lập bao gồm một bộ chọn (selector) và một khối khai báo (declaration):

selector
Bộ chọn trỏ tới phần tử HTML mà bạn muốn định kiểu.

Khối khai báo chứa một hoặc nhiều khai báo ngăn cách nhau bởi dấu chấm phảy.

Mỗi khai báo bao gồm một tên thuộc tính và một giá trị, ngăn cách nhau bởi dấu hai chấm.


Ví dụ CSS

Một khai báo CSS luôn luôn kết thúc với một dấu chấm phảy, và nhóm khai báo được bao quanh bởi dấu móc đơn:

p {color:red;text-align:center;}

Để tạo CSS dễ đọc, bạn nên đặt mỗi khai báo trên một dòng.

Trong ví dụ này tất cả các phần tử của thẻ <p> sẽ được căn lề vào giữa với màu đỏ:

Ví dụ

{
color: red;
text-align: center;
}

Chú thích trong CSS

Chú thích thường được sử dụng để diễn tả code của bạn và giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và cập nhật sau này. Các chú thích được các trình duyệt bỏ qua.

Một chú thích bắt đầu /* và kết thúc bởi */. Các chú thích có thể đặt trên nhiều dòng:

Ví dụ

{
color: red;
/*Đây là chú thích 1 dòng */
text-align: center;
}
/* Đây là
chú thích
nhiều dòng*/

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese