Bài 2: Cú pháp CSS


Cú pháp CSS

Quy tắc CSS được thiết lập bao gồm một bộ chọn (selector) và một khối khai báo (declaration):

selector
Bộ chọn trỏ tới phần tử HTML mà bạn muốn định kiểu.

Khối khai báo chứa một hoặc nhiều khai báo ngăn cách nhau bởi dấu chấm phảy.

Mỗi khai báo bao gồm một tên thuộc tính và một giá trị, ngăn cách nhau bởi dấu hai chấm.


Ví dụ CSS

Một khai báo CSS luôn luôn kết thúc với một dấu chấm phảy, và nhóm khai báo được bao quanh bởi dấu móc đơn:

p {color:red;text-align:center;}

Để tạo CSS dễ đọc, bạn nên đặt mỗi khai báo trên một dòng.

Trong ví dụ này tất cả các phần tử của thẻ <p> sẽ được căn lề vào giữa với màu đỏ:

Ví dụ

{
color: red;
text-align: center;
}

Chú thích trong CSS

Chú thích thường được sử dụng để diễn tả code của bạn và giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và cập nhật sau này. Các chú thích được các trình duyệt bỏ qua.

Một chú thích bắt đầu /* và kết thúc bởi */. Các chú thích có thể đặt trên nhiều dòng:

Ví dụ

{
color: red;
/*Đây là chú thích 1 dòng */
text-align: center;
}
/* Đây là
chú thích
nhiều dòng*/

toto togel
situs togel
toto slot
situs togel
rtp slot
cerutu4d
toto slot
situs toto
bo togel
situs toto
toto togel
situs togel
situs toto
toto togel
pam4d
toto togel
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
toto togel
situs togel
situs togel
bandar toto
situs togel
bo togel
situs toto
situs togel
situs togel
toto slot
pam4d
bento4d
bento4d
bento4d
jacktoto
jacktoto
cerutu4d
cerutu4d
cerutu4d
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
bo togel
bandar togel
situs toto
situs togel
situs togel resmi
toto slot
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
situs toto
toto slot
situs toto
situs togel
situs toto slot
cerutu4d
bo toto
situs toto
situs toto macau
cerutu4d
situs toto macau
bet togel
toto togel
gimbal4d
gimbal4d
gimbal4d
toto slot
situs toto
situs toto
toto slot
situs toto
situs toto
toto togel
toto slot
situs togel
live casino
toto slot
toto togel
bandar togel
situs toto
daftar situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
bakautoto
situs bandar togel
bakautoto situs resmi toto togel
bakautoto situs toto togel terpercaya 2024
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
cerutu4d
cerutu4d
cerutu4d
cerutu4d
bo toto pulsa
bo togel
bo togel
bo togel
bo togel
bo toto
bandar toto macau
bo toto
situs togel
situs togel
situs toto
daftar togel
situs toto
situs togel
situs togel
bakautoto
situs togel
bakautoto
situs togel
situs toto
bandar togel
situs togel

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời