Bài 14: Các liên kết trong HTML

Các liên kết trong HTML

Liên kết được tìm thấy trong hầu hết các trang web. Liên kết cho phép người sử dụng kích chuột để di chuyển từ trang này đến trang khác.


Liên kết trong HTML – Siêu liên kết

Các liên kết trong HTML chính là các siêu liên kết

Một siêu kiên kết là một văn bản hoặc một hình ảnh mà bạn có thể nhấp chuột vào và chuyển đến một tài liệu khác.


Liên kết trong HTML – Cú pháp

Trong HTML, liên kết được xác định bởi cặp thẻ <a> :

<a href=url>text hiển thị</a>

Ví dụ 1

<a href=“https://timoday.edu.vn/”>Thăm trang web timoday của chúng tôi</a>

Xem demo ví dụ 1

Thuộc tính href xác định địa chỉ đích (https://timoday.edu.vn/)

Text hiển thị là phần mà chúng ta nhìn thấy được (Thăm trang web timoday của chúng tôi).

Nhấp chuột vào text liên kết, trình duyệt sẽ đưa bạn đến địa chỉ được đặt trong href.

mách giúp Text liên kết không chỉ có các ký tự. Nó có thể là một hình ảnh mà ta dùng thẻ img của HTML hoặc bất kỳ thẻ nào khác trong HTML.
mách giúp Nếu không có dấu gạch chéo ở cuối địa chỉ, ví dụ như liên kết href = “https://timoday.edu.vn”, bạn sẽ phát sinh ra hai hai yêu cầu tới máy chủ. Nhiều máy chủ sẽ tự động thêm dấu gạch chéo cho địa chỉ, và sau đó  tạo một yêu cầu mới href=”https://timoday.edu.vn/”.

Các liên kết cục bộ

Ví dụ trên sử dụng một URL tuyệt đối (Một địa chỉ web đầy đủ).

Một liên kết cục bộ (Liên kết tới các trang web trong cùng một website) được xác định với một URL tương đối (Không có http://www….).

Ví dụ 2

<a href=“html_images.html”</a>

Xem demo ví dụ 2


Liên kết trong HTML – Màu sắc

Khi bạn di chuyển chuột qua một liên kết, có hai thứ thường xảy ra:

 • Mũi tên của chuột sẽ trở thành hình một bàn tay nhỏ
 • Màu sắc của phần tử liên kết sẽ được thay đổi

Theo mặc định, một liên kết sẽ hiện ra như sau (trong tất cả các trình duyệt):

 • Liên kết chưa được ghé thăm (unvisited) được gạch dưới và có màu xanh
 • Liên kết đã được ghét thăm (visited) được gạch dưới và có màu tía
 • Liên kết được kích hoạt (active) được gạch dưới và có màu đỏ

Bạn có thể thay đổi các màu sắc mặc định, bằng cách sử dụng các định kiểu:

Ví dụ 3

<style>
a:link   
{color:green; background-color:transparent; text-decoration:underline}
a:visited {color:pink; background-color:transparent; text-decoration:none}
a:hover   {color:red; background-color:transparent; text-decoration:underline}
a:active  {color:yellow; background-color:transparent; text-decoration:underline}
</style>

Xem demo ví dụ3


Liên kết trong HTML – Thuộc tính target

Thuộc tính target  chỉ định nơi để mở của các tài liệu được liên kết

Ví dụ dưới đây sẽ mở các  tài liệu liên kết trong một cửa sổ trình duyệt mới hoặc trong một tab mới:

Ví dụ 4

<a href=“https://timoday.edu.vn/” target=“_blank”>Visit Timoday!</a>

Xem demo ví dụ 4

Giá trị target Mô tả
_blank Mở tài liệu liên kết trong một của sổ mới hoặc một tab mới
_self Mở tài liệu liên kết trong cùng frame như mà nó được kích(đây là mặc định)
_parent Mở tài liệu liên kết trong frame cha
_top Mở tài liệu liên kết chiếm toàn bộ phần body của cửa sổ
framename Mở tài liệu liên kết trong một frame đã được đặt tên

Nếu trang web của bạn bị khóa trong một  frame, bạn có thể sử dụng target=”_top” để thoát khỏi frame đó:

Ví dụ 5

<a href=“https://timoday.edu.vn/” target=“_top”>trang web Timoday!</a>

Xem demo ví dụ 5


Liên kết trong HTML – Liên kết dùng hình ảnh

Nó rất phổ biến sử dụng các hình ảnh cho các liên kết :

Ví dụ 6

<a href=“https://timoday.edu.vn/”>
<img src=“smiley.gif” alt=“Học HTML” style=“width:42px;height:42px;border:0”>
</a>

Xem demo ví dụ 6

mách giúp border: 0 được thêm vào để tránh IE9 ( trước đó) hiển thị một đường viền xung quanh hình ảnh.

Liên kết trong HTML – Tạo một Bookmark

Bookmarks trong HTML được sử dụng để cho phép người đọc có thể chuyển đến các phần cụ thể của một trang web.

Bookmarks là cần thiết nếu trang web của bạn có các trang web chứa nội dung dài.

Để tạo ra một bookmark, đầu tiên bạn phải tạo bookmark, và sau đó thêm liên kết đến nó.

Khi click đến liên kết, trang web sẽ chuyển đến vị trí với bookmark.

Ví dụ 7

Đầu tiên, tạo một bookmark với thuộc tính id:

<h2 id=“tips”>Chuyên mục các lời khuyên hữu ích</h2>

Sau đó, thêm một liên kết đến bookmark (“Đến thăm chuyên mục các lời khuyên hữu ích”), trong cùng một trang:

<a href=“#tips”>Đến thăm chuyên mục các lời khuyên hữu ích</a>

hoặc, thêm liên kết đến bookmark (“Chuyên mục các lời khuyên hữu ích”), từ một trang khác:

Ví dụ:

<a href=“https://timoday.edu.vn/”>Đến thăm chuyên mục các lời khuyên hữu ích</a>

Xem demo ví dụ 7


Tóm tắt bài học

 •  HTML sử dụng phần tử <a> để tạo một liên kết
 •  HTML sử dụng thuộc tính href để xác định địa chỉ liên kết
 •  HTML sử dụng thuộc tính target để xác định điểm đến để mở ra một văn bản được liên kết
 •  HTML sử dụng phần tử <img> (bên trong thẻ <a>) sử dụng một hình ảnh như là một liên kết
 •  HTML sử dụng thuộc tính id  (id=”value“) để xác định các Bookmark trong một trang web
 •  HTML sử dụng thuộc tính href  (href=”#value“) để liêu kết tới các Bookmark

Các thẻ liên kết HTML

Thẻ Mô tả
<a> Xác định một siêu liên kết

 

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese