Bài 16: Thực hành sử dụng Hàm trong C


Mục tiêu

Kết thúc bài học này, bạn có thể:

 • Định nghĩa và gọi hàm
 • Sử dụng các tham số trong hàm.

Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:

16.1 Hàm

Như chúng ta đã biết, một hàm là một khối các lệnh thực hiện một tác vụ xác định. Trong bài này, chúng ta tập trung vào cách tạo và sử dụng hàm.

16.1.1  Định nghĩa hàm

Một hàm được định nghĩa với một tên hàm, theo sau bởi cặp dấu ngoặc nhọn{} bên trong chứa một hay nhiều câu lệnh. Ví dụ,


argentina()
{
  statement 1;
  statement 2;
  statement 3;
}

16.1.2  Gọi một hàm

Một hàm có thể được gọi từ chương trình chính bằng cách đưa ra tên của hàm theo sau bởi cặp dấu ngoặc () và một dấu chấm phẩy. Ví dụ,

argentina();

Bây giờ, xem chương trình hoàn thiện.

 1. Gọi trình soạn thảo chương trình C.
 1. Tạo tập tin mới.
 1. Đưa vào đoạn mã lệnh sau:

#include<stdio.h>

void main()
{
  printf(“\nI am in main”);
  italy();
  brazil();
  argentina();
}

italy()
{
  printf(“\nI am in italy”);
}

brazil()
{
  printf(“\nI am in brazil”);
}

argentina()
{
  printf(“\nI am in argentina”);
}

Để xem kết quả, thực hiện các bước sau:

 1. Lưu tập tin với tên functionI.C.
 1. Biên dịch tập tin, functionI.C.
 1. Thực thi chương trình, functionI.C.
 1. Trở về trình soạn thảo.

Kết quả của chương trình trên được minh họa như hình 16.1

 

Hình 16.1: Kết quả của functionI.C

16.2 Sử dụng các tham số trong hàm

Các tham số được sử dụng để truyền thông tin đến hàm. Các chuỗi định dạng và danh sách các biến được đặt bên trong cặp dấu ngoặc () của hàm là các tham số.

16.2.1  Định nghĩa một hàm có tham số

Một hàm được định nghĩa với một tên hàm theo sau là dấu ngoặc mở (, sau đó là các tham số và cuối cùng là dấu ngoặc đóng ). Bên trong hàm, có thể có một hoặc nhiều câu lệnh. Ví dụ,


calculatesum (int x, int y, int z)
{
  statement 1;
  statement 2;
  statement 3;
}

Xem chương trình hoàn thiện sau.

 1. Tạo một tập tin mới.
 1. Nhập vào mã lệnh sau:

#include<stdio.h>

void main()
{
  int a, b, c, sum;
  printf(“\nEnter any three numbers: ”);
  scanf(“%d %d %d”, &a, &b, &c);
  sum = calculatesum(a, b, c);
  printf(“\nSum = %d”, sum);
}

calculatesum(int x, int y, int z)
{
  int d;
  d = x + y + z;
  return (d);
}
 1. Lưu tập tin với tên functionII.C.
 1. Biên dịch tập tin, functionII.C.
 1. Thực thi chương trình, functionII.C.
 1. Trở về trình soạn thảo.

Kết quả của chương trình trên được minh họa như hình 16.2

 

 

Hình 16.2: Kết quả của functionII.C


Phần II – Trong thời gian 30 kế tiếp:

 1. Viết một chương trình C nhập vào một số và tính bình phương của số đó bằng cách sử dụng hàm.

Để thực hiện điều này,

a. Khai báo một hàm.

b. Nhập vào một số.

c. Truyền số đó đến hàm và hàm sẽ trả về bình phương của số đó.


Bài tập tự làm

 1. Viết một chương trình C để tính diện tích và chu vi hình tròn.
 1. Viết một chương trình in ra giai thừa của một số nguyên.

You may also like...

Trả lời