Bài tập 3: Trigger và View trong SQL Server

Thực hiện bài thực hành theo các yêu cầu sau

  1. Tạo 3 triggers để thực hiện việc kiểm tra những thay đổi cho bảng DatHang trong bài tập 1

Hướng dẫn:

  • Tạo một bảng lưu lại dấu vết của các bản ghi với tên bảng “aud_DangHang” với các cột giống như bảng DatHang và thêm hai cột AuditType (với các giá trị ‘I’ cho Insert, ’U’ cho Update, ’D’ cho Delete) và DateTimeStamp (sẽ lưu lại thời gian mà bản ghi có sự thay đổi)
  • Tạo Trigger Update (tương tự như Insert, Delete):  Khi một bản ghi trong bảng DatHang được cập nhật, trigger này sẽ bỏ đi các bản ghi cũ trong bảng aud_DangHang (lưu lại thời gian và đánh dấu vào trường AuditType là ‘U’)
  1. Tạo một View hiển thị tất cả các bản ghi có các cột sau:

IdDatHang, TenKH, TenSP, NgayXL, TrangThai

Thực hiện theo các quy luật sau:

  • Nếu TenKH có giá trị null thì điền vào giá trị là “Khách hàng mới”
  • Nếu NgayXL nhỏ hơn ngày hiện tại thì ghi vào cột TrangThai là “Pending”, nếu NgayXL lớn hơn ngày hiện tại thì ghi là “History” vào cột TrangThai

Hướng dẫn:

  • Sử dụng câu lệnh Case When …Then trong View
  • Sử dụng hàm Getdate() để lấy ngày tháng hiện tại của hệ thống.

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese