Thể loại: Khoá học

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh lặp while

Bài tập 1: Viết chương trình C# thông báo cho người sử dụng chọn câu trả lời đúng từ danh sách các lựa chọn của câu hỏi. Người sử dụng có thể chọn tiếp...

Khoá học C# 2

Xây dựng ứng dụng Calculator trong C#

Bạn đã từng sử dụng chương trình Calculator của Windows. Trong bài này chúng ta sẽ xây dựng một chương trình Calculator để tính toán các chức năng đơn giản như cộng, trừ, nhân...

Khoá học về HTML 1

Bài 17: Danh sách trong HTML

Trên trang web đôi khi ta cần thể hiện dữ liệu dưới dạng danh sách các đầu mục. Trong HTML hỗ trợ 3 kiểu hiển thị kiểu danh sách là kiểu sắp xếp (Ordered List), kiểu không sắp xếp (Unordered List) và kiểu mô tả (Description List).

Khoá học C# 0

Tạo ứng dụng Slide Show ảnh trong C#

Bài toán đặt ra như sau: một thư mục rất nhiều ảnh, chúng ta muốn các ảnh sau một vài giây sẽ tự động thay đổi bằng một ảnh khác trong thư mục đó. Bài này sẽ hướng dẫn bạn xây dựng ứng dụng đơn giản này bằng ngôn ngữ C#.

3

Chuẩn viết code trong C#

Trong các dự án phần mềm, việc quy ước đặt tên cho biến, phương thức, lớp … theo chuẩn sẽ giúp cho code của lập trình viên sáng sủa hơn, dễ đọc và dễ bảo trì hơn, đặc biệt khi xây dựng các dự án lớn và làm việc theo nhóm. Bài này giới thiệu về chuẩn lập trình trong C# và cũng có thể áp dụng cho các ngôn ngữ khác.

Khoá học C# 12

Xây dựng ứng dụng từ điển đơn giản trong C#

ADO.NET cung cấp một chuẩn lập trình thống nhất với các hệ quản trị CSDL khác nhau. Trong bài này chúng ta sẽ lập trình xây dựng một ứng dụng từ điển đơn giản sử dụng ngông ngữ C# và CSDL Access để lưu trữ dữ liệu.

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh vòng lặp for

Khi chúng ta muốn thực hiện một công việc nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta có thể sử dụng vòng lặp. Có hai loại vòng lặp: vòng lặp xác định trước số lần lặp và vòng lặp không xác định trước số lần lặp.

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh điều kiện switch case

Khác với câu lệnh điều kiện if/else, câu lệnh điều kiện switch sẽ so khớp giá trị của một biểu thức với các giá trị được liệt kê trong case tương ứng để thực hiện khối lệnh. Thường sau mỗi case chúng ta phải dùng câu lệnh break để thoát khỏi case đó để không tiếp tục kiểm tra các case khác.

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh điều kiện if/else

Câu lệnh kiểm tra điều kiện là dạng câu lệnh cơ bản trong các ngôn ngữ lập trình. Trong C#, cấu trúc kiểm tra điều kiện gần giống như C và Java, trong phần này ta sẽ làm quen với các bài tập cấu trúc câu lệnh điều kiện if, if … else và if …else if … else.

Khoá học C# 0

Bài tập toán tử trong C#

Toán tử thường được sử dụng trong các biểu thức toán học, có các phép toán số học, phép toán logic, phép gán, phép toán tăng giảm, v.v. Ngôn ngữ C# kế thừa cách sử dụng toán tử của các ngôn ngữ tiên tiến khác, các bài tập này giúp ta làm quen với cách sử dụng các toán tử trong C#.