Thể loại: Khoá học

Khoá học C# 19

Xây dựng ứng dụng từ điển đơn giản trong C#

ADO.NET cung cấp một chuẩn lập trình thống nhất với các hệ quản trị CSDL khác nhau. Trong bài này chúng ta sẽ lập trình xây dựng một ứng dụng từ điển đơn giản sử dụng ngông ngữ C# và CSDL Access để lưu trữ dữ liệu.

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh vòng lặp for

Khi chúng ta muốn thực hiện một công việc nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta có thể sử dụng vòng lặp. Có hai loại vòng lặp: vòng lặp xác định trước số lần lặp và vòng lặp không xác định trước số lần lặp.

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh điều kiện switch case

Khác với câu lệnh điều kiện if/else, câu lệnh điều kiện switch sẽ so khớp giá trị của một biểu thức với các giá trị được liệt kê trong case tương ứng để thực hiện khối lệnh. Thường sau mỗi case chúng ta phải dùng câu lệnh break để thoát khỏi case đó để không tiếp tục kiểm tra các case khác.

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh điều kiện if/else

Câu lệnh kiểm tra điều kiện là dạng câu lệnh cơ bản trong các ngôn ngữ lập trình. Trong C#, cấu trúc kiểm tra điều kiện gần giống như C và Java, trong phần này ta sẽ làm quen với các bài tập cấu trúc câu lệnh điều kiện if, if … else và if …else if … else.

Khoá học C# 0

Bài tập toán tử trong C#

Toán tử thường được sử dụng trong các biểu thức toán học, có các phép toán số học, phép toán logic, phép gán, phép toán tăng giảm, v.v. Ngôn ngữ C# kế thừa cách sử dụng toán tử của các ngôn ngữ tiên tiến khác, các bài tập này giúp ta làm quen với cách sử dụng các toán tử trong C#.

Khoá học C# 0

Bài tập khai báo biến và các kiểu dữ liệu C#

Theo kinh nghiệm của các lập trình viên phần mềm, làm các bài thực hành là một cách học một ngôn ngữ lập trình hiệu quả. Phần bài tập này giúp bạn hiểu được cách khai báo biến, khởi gán giá trị cho biến, v.v.

Khoá học về HTML 0

Bài 16: Bảng trong HTML

Để hiển thị được dữ liệu theo các hàng các cột, chúng ta phải sử dụng thẻ tạo bảng trong HTML. Để khai thác và sử dụng hiệu quả bảng trong HTML, bài viết này giới thiệu cách sử dụng thẻ table và các thẻ và thuộc tính khác liên quan đến bảng.

5

Cài đặt pthread trên Visual Studio

Một dạng lập trình song song chia sẻ bộ nhớ (shared memory) là sử dụng thư viện pthread cho C/C++. Bài này tôi giới thiệu cách tích hợp thư viện pthread trong Visual Studio và chạy thử chương trình tính dãy số Fibonacci.

Khoá học về HTML 5

Bài 15: Ảnh trong HTML

Trang HTML có thể chứa được nhiều loại dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh … Để nhúng được hình ảnh vào trang web tuy rất đơn giản nhưng sẽ có nhiều thủ thuật mà các bạn phải chú ý: như đặt kích thước ảnh, gắn ảnh động, bản đồ ảnh, căn chỉnh ảnh với văn bản …

Khoá học C# 0

Các slide lập trình .Net với C#

Bài giảng giới thiệu những nội dung cơ bản về lập trình trên môi trường Windows sử dụng ngôn ngữ C# nằm trong bộ Visual Studio của Microsoft. Nội dung gồm giới thiệu tổng quan về .Net Framwork, ngôn ngữ C#, lập trình hướng đối tượng với C#, lập trình WinForm, WebForm, XML và .Net với C# và đặc biệt là phần lập trình với cơ sở dữ liệu.

3

Tích hợp thư viện MPI trong Visual Studio

Để giải quyết các bài toán phức tạp, một phương pháp hiệu quả là áp dụng các giải thuật song song hoá bài toán. Trong bài này chúng tôi hướng dẫn cách tích hợp thư viện MPI vào chương trình Visual Studio để các bạn có thể dễ dàng biên dịch, chạy thử code của mình.

Khoá học về HTML 0

Bài 14: Các liên kết trong HTML

Trên trang web ngoài dữ liệu văn bản, âm thanh, hình ảnh … chúng ta còn có các liên kết tới các tài nguyên khác để cho phép người sử dụng di chuyển đến tài nguyên đó một cách nhanh nhất. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cách sử dụng siêu liên kết trong HTML.

Khoá học về HTML 0

Bài 13: Định kiểu HTML với CSS

CSS là mộ chuẩn mạnh cho phép bạn thiết kế, trình bày trang web theo một phong cách riêng của bạn. Hiểu biết sâu về cách thức hoạt động của CSS sẽ giúp bạn xây dựng các trang web có giao diện đẹp, đồng nhất và tương thích trên nhiều trình duyệt.

Khoá học về HTML 1

Bài 12: Chú thích trong HTML

Chú thích trong HTML cũng như trong các ngôn ngữ lập trình khác giúp chúng ta ghi chú chức năng, giải thích ý nghĩa một đoạn code nào đó. Các chú thích giúp người đọc dễ hiểu mã nguồn hơn và dễ bảo trì. Bài này chúng ta tìm hiểu chức năng của việc thêm các dòng chú thích và cú pháp để thêm các chú thích vào mã nguồn HTML.

Khoá học về HTML 1

Bài 11: Hiển thị code máy tính trong HTML

Bài học này chúng ta sẽ làm học các thẻ hiển thị code máy tính hiển thị trên trang web như thẻ code, thẻ var, thẻ kbd, thẻ samp, thẻ pre và hiểu rõ nguồn gốc tại sau chúng ta cần phải sử dụng các thẻ này.

EnglishVietnamese