Hướng dẫn cài Refined Microsoft Teams cho import danh sách tài khoản

Giới thiệu Bài này hướng dẫn cài Extension Refined Microsoft Teams trên trình duyệt Chrome và Firefox cho việc thêm danh sách tài khoản sinh viên vào lớp trên MS Teams. Cài mới Refined...