Tổng quan về SharePoint

SharePoint là một nền tảng web được phát triển bởi Microsoft nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức lưu trữ và chia sẻ thông tin, quản lý tài liệu và thiết lập môi trường cộng tác giữa các cá nhân và nhóm. Hôm nay chúng ta xem nghiên cứu tổng quan các thành phần trong SharePoint.

a)  SharePoint (SP) là gì?

SharePoint được dùng để tạo website, là nơi người dùng chia sẻ tài liệu, dữ liệu và thông tin. Giao tiếp giữa CEO, Staff, Sale,v.v. Có các tính năng cộng tác cơ bản: list, document library, luồng công việc (workflows), lịch (calendar), team site,…

Các phiên bản SharePoint:

 • 2001: SP Team Services & Portal server
 • 2003: Windows SharePoint Services (WSS) 2.0 & Portal Server, Content Management is là một phần của CMS 2002
 • 2007: WSS 3.0, sau đó đổi tên thành MOSS, CMS được tích hợp
 • 2010/2013: được mong đợi thân thiện với người sử dụng, thiết kế tương thích với các thiết bị khác nhau và chạy nhanh hơn.

Các tính năng:

 • Cung cấp cổng thông tin nội bộ, quản lý tài liệu, tệp, công tác, mạng xã hội, extranet, website, tìm kiếm doanh nghiệp và các nghiệp vụ thông minh. Nó có tích hợp hệ thống, tích hợp quy trình nghiệp vụ và khả năng tự động hóa quy trình làm việc.
 • SP hỗ trợ cộng tác và chia sẻ thông tin trong các nhóm và toàn tổ chức.

b)  Phân cấp (SP Hierarchy)

Server Farm:

 • Sắp xếp vật lý phần cứng như front end, app, search, db,…
 • Chứa các web application.

Web Application:

 • Trang web chính trong IIS, liên quan đến application pool
 • Chứa site collection

Site Collection: chứa root site collection  và các site.

Sites: Tập hợp page, chứa list & library

List & Library: đây là nơi chứa các loại tài liệu .

c)  Kiến trúc Server

d)  Mô hình 3 tầng trong Server Farm

Vai trò của Web Server:

 • Lưu trữ tất cả các webpage, webpart và web services, được sử dụng khi máy chủ nhập được yêu cầu sử lý
 • Điều hướng các request đến máy chủ thích hợp.
 • Trong server farm chuyên dụng, vai trò này không cần thiết vì được remote trực tiếp.

Vài trò của Application Server:

 • Lưu trữ các ứng dụng dịch vụ đang chạy trong farm
 • Điều hướng request tới server thích hợp
 • Cung cấp các tính năng của SP, cung cấp 1 tập hoặc tất cả services feature.

Vai trò của Server:

 • Lưu trữ hầu hết các dữ liệu
 • Dữ liệu được liên kết với các ứng dụng services và dữ liêuh user

SharePoint là một giải pháp cung cấp các tính năng và khả năng để giúp giải quyết các tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ:

 • Share – Chia sẻ
 • Organize – Tổ chức
 • Discover – Khám phá
 • Build – Xây dựng
 • Manage – Quản lý

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese