Bài 7: Các thẻ đoạn văn trong HTML

Các đoạn văn trong HTML


Các tài liệu của HTML được chia ra thành nhiều đoạn nhỏ.


Thẻ đoạn văn <p>

Trong HTML thẻ <p>  xác định một đoạn văn bản.

Ví dụ

<p>Đây là một đoạn văn bản</p>
<p>Đây là một đoạn văn bản khác</p>
lamp Các trình duyệt sẽ tự động thêm vào một dòng trắng trước và sau một đoạn văn bản.

Hiển thị HTML

Bạn có thể không thể biết chắc chắn  cách HTML sẽ được hiển thị như thế nào.

Kích thước màn hình lớn hoặc nhỏ và thay đổi kích thước cửa sổ sẽ tạo ra các kết quả khác nhau.

Với HTML, bạn không thể thay đổi đầu ra bằng cách thêm nhiều khoảng trắng hoặc thêm dòng trống vào mã HTML của bạn.

Trình duyệt sẽ xóa các khoảng trắng hoặc các dòng trống khi trang web hiển thị.

Những khoảng trắng và các dấu xuống dòng nhiều hơn một thì trình duyệt web chỉ giữ lại một khoảng trống.

Ví dụ

<p>
Đây là đoạn văn
chứa rất nhiều dòng
trong mã nguồn,
nhưng trình duyêt
bỏ qua nó.
</p>

<p>
Đây là đoạn văn
chứa          nhiều khoảng trắng
trong mã          nguồn,
nhưng        trình duyệt
bỏ qua nó.
</p>

Kết quả

Đây là đoạn văn chứa rất nhiều dòng trong mã nguồn, nhưng trình duyêt bỏ qua nó.Đây là đoạn văn chứa nhiều khoảng trắng trong mã nguồn, nhưng trình duyệt bỏ qua nó.


Đừng quên thẻ đóng

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị một cách chính xác nội dung trong HTML ngay cả khi nếu bạn quên thẻ đóng.

Ví dụ

<p>Đây là một đoạn văn bản
<p>Đây là một đoạn văn bản khác

Ví dụ trên sẽ làm việc trong hầu hết các trình duyệt, nhưng không nên quá tin tưởng vào điều này.

Quên thẻ kết thúc có thể tạo ra một chương trình có kết quả không mong muốn hoặc bị lỗi.

lamp Các phiên bản chặt chẽ hơn HTML, như XHTML, không cho phép bạn bỏ qua các thẻ kết thúc.

Thẻ xuống dòng <br>

Trong HTML thẻ <br> định nghĩa một dấu xuống dòng.

Sử dung thẻ <br> Nếu bạn muốn xuống dòng hoặc tạo một dòng mới mà không cần  bắt đầu một đoạn mới.

Ví dụ

<p>Đây là<br>một đoạn<br>văn với dấu ngắt dòng</p>

Thẻ <br>là thẻ rất quan trọng của HTML. Nó có thể không cần thẻ kết thúc.


Sự cố của các bài thơ

Ví dụ

<p>Bài thơ sẽ hiển thị như một dòng:</p>
<p>
Đừng dại mà yêu bọn IT.

Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ.

Bạn gái chúng đòi đi đăng ký.

“Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?”.
</p>

Kết quả

Bài thơ sẽ hiển thị như một dòng:Đừng dại mà yêu bọn IT. Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ. Bạn gái chúng đòi đi đăng ký. “Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?”.


Thẻ  <pre>

Thẻ <pre> giữ nguyên định dạng như khi chúng ta soạn thảo văn bản.

Phần văn bản nằm trong thẻ<pre> sẽ hiển thị với font chữ cố định về chiều rộng (thường là font Courrier) và nó giữ nguyên các khoảng trắng và các dấu xuống dòng:

Ví dụ

<pre>
Đừng dại mà yêu bọn IT.

Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ.

Bạn gái chúng đòi đi đăng ký.

“Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?”.
</pre>

Kết quả

Đừng dại mà yêu bọn IT.

Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ.

Bạn gái chúng đòi đi đăng ký.

“Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?”.

Tham khảo thêm các thẻ HTML

Trong bài học này bạn được cung cấp thêm  thông tin về các thẻ và các thuộc tính của chúng.

Thẻ Mô tả
<p> Xác định một đoạn văn
<br> Chèn ngắt một dòng
<pre> Giữ nguyên định dạng của đoạn văn

 

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

Trả lời

EnglishVietnamese