Hình ảnh hài hước

 • KhiAiNoiLapTrinhLaDe
  Này thì bảo lập trình là dễ này!
 • CoTimDuocSoNguyenLonNhat
  Có tìm được số nguyên lớn nhất hay không?
 • VelentineSVIT
  Ngày Valantine của sinh viên công nghệ thông tin
 • KhiSVCodeChay
  Khi Code chương trình của SV chạy
 • ThuGianCungMayTInh
  Biến máy tính thành vật tô điểm cho căn phòng
 • LamTheNaoDeGiauBangBillGate
  Làm thế nào để giàu bằng Bill Gates?
 • HayCoGangHetMinh
  Làm việc gì cũng nên cố gắng hết mình
 • DoiBaoDeChongGianLan
  Đội báo để chống gian lận khi thi

Những hình ảnh vui và hài hước

 • Đội báo chống gian lận trong thi cử
Đội báo để chống gian lận khi thi

Bộ Giáo dục mình cũng nên áp dụng đội báo để chống gian lận khi thi nhỉ 🙂

 • Không chạy được thì đi, không đi được thì bò, không bò được thì ngồi một chỗ 🙂
Làm việc gì cũng nên cố gắng hết mình

Làm việc gì cũng nên cố gắng hết mình

 • Ngày valantine sinh viên IT làm gì?
Ngày Valantine của sinh viên công nghệ thông tin

Ngày Valantine của sinh viên công nghệ thông tin

 • Khi code chương trình chạy 🙂
Khi Code chương trình của SV chạy

Khi Code chương trình của SV chạy

 • Máy tính có thể làm được nhiều việc, nhiều anh IT còn đánh giá máy tính còn có thể thay được cả vợ 🙂
Biến máy tính thành vật tô điểm cho căn phòng

Biến máy tính thành vật tô điểm cho căn phòng

 • Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy. Cứ cố gắng hết mình!
Làm thế nào để giàu bằng Bill Gates?

Mất bao lâu để bạn giàu bằng Bill Gates?

 • Này thì lập trình là dễ à? Đốp! Đốp!
Này thì bảo lập trình là dễ này!

Này thì bảo lập trình là dễ này!

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời