Bài 10: Trích dẫn trong HTML

Các thẻ trích dẫn trong HTML

Đôi khi trên trang web của chúng ta cần trích dẫn nội dung từ một nguồn khác, giống như trích dẫn trong các bài báo. Chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ trích dẫn trong HTML.

Ví dụ về trích dẫn:

Đây là trích dẫn từ trang web của WWF:

Trong 50 năm qua, WWF đã bảo vệ thiên nhiên tương lai. Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, WWF làm việc tại 100 quốc gia và được hỗ trợ bởi 1.2 triệu thành viên ở Hoa Kỳ và gần 5 triệu trên toàn cầu.


Thẻ <q> cho trích dẫn ngắn trong HTML

Phần tử <q> định nghĩa trích dẫn ngắn trong HTML.

Các trình duyệt thường chèn dấu ngoặc kép quanh phần tử <q>.

Ví dụ:

<p>WWF có mục đích: <q>Xây dựng một tương lai mà ở đó con người sống hài hòa với thiên nhiên .</q></p>

Xem kết quả


Thẻ <blockquote> cho trích dẫn dài trong HTML

Phần tử <blockquote> định nghĩa một đoạn trích dẫn (nhiều dòng) trong HTML

Các trình duyệt thường lùi vào khi gặp phần tử <blockquote>.

Ví dụ:

<p>Đây là trích dẫn từ trang web WWF:</p>
<blockquote cite=“http://www.worldwildlife.org/who/index.html”>
Trong 50 năm qua, WWF đã bao vệ tương lai của thiên nhiên.
Tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới,
WWF làm việc tại 100 quốc gia và
gần 1.2 triệu thành viên trong Hoa Kỳ
và đến 5 triệu người trên toàn cầu.
</blockquote>

Xem kết quả


Thẻ <abbr> cho từ viết tắt trong HTML

Thẻ <abbr> định nghĩa một từ viết tắt hoặc một từ khoá được viết tắt.

Đánh dấu chữ viết tắt có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các trình duyệt, hệ thống dịch và máy chủ tìm kiếm.

Ví dụ:

<p>Tổ chức <abbr title=“World Health Organization”>WHO</abbr> thành lập năm 1948.</p>

Xem kết quả


Thẻ <address> cho thông tin liên hệ trong HTML

Thẻ <address> xác định các thông tin liên lạc (tác giả/ chủ sở hữu) của một tài liệu hoặc bài viết.

Thẻ <address> thường hiển thị những chữ nghiêng. Hầu hết các trình duyệt sẽ thêm một ngắt xuống dòng trước và sau phần tử.

Ví dụ:

<address>
Viết bởi Jon Doe.<br>
Thăm chúng tôi tại:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

Xem kết quả


Thẻ <cite> cho tên tác phẩm trong HTML

Thẻ <cite> định nghĩa cho tên tác phẩm.

Các trình duyệt thường hiển thị dữ liệu nằm trong khối của thẻ <cite> là chữ nghiêng.

Ví dụ:

<p>Bức tranh <cite>The Scream</cite> của Edward Munch vẽ trong năm 1893.</p>

Xem kết quả


Thẻ <bdo> cho đảo thứ tự hiển thị trong HTML

Thẻ <bdo> cho phép hiển thị văn bản theo hướng nào đó, sử dụng thuộc tính “dir” để hiển thị theo hướng mà bạn muốn, giá trị “rtl” là hiển thị từ phải sang bên trái, “ltr” là hiển thị từ trái sang phải.

Thẻ <bdo> được sử dụng để ghi đè hướng văn bản hiện tại:

Ví dụ:

<bdo dir=“rtl”>Văn bản này sẽ được viết từ phải sang trái</bdo>

Xem kết quả


HTML trích dẫn và phần tử trích dẫn

Thẻ Mô tả
<abbr> Định nghĩa từ viết tắt hoặc từ khoá
<address> Định nghĩa thông tin liên hệ tác giả hoặc chủ sở hữu của tài liệu
<bdo> Định nghĩa hướng văn bản
<blockquote> Định nghĩa một đoạn được trích dẫn từ nguồn khác
<cite> Định nghĩa tên của tác phẩm
<q> Định nghĩa một trích dẫn ngắn trong một dòng

 

You may also like...

1 Response

Trả lời