Activities

Th7
92 Trashed
Th5
Th4
Th3
92 đã đăng with other 2 activities
đã đăng
đã đăng
Asked question
92 đã đăng with other activity
đã đăng
Answered question
Th1
16 Edited question with other 4 activities
Edited question
đã đăng
Edited question
đã đăng
Asked question
Th12
92 Answered question with other activity
Answered question
Asked question
21 Answered question with other 5 activities
Answered question
Posted new comment
Bạn chụp cái thông báo lỗi mình xem nàoView comment
Posted new comment
BT_QLMAY(JVCODE,TENMAY,GR,SOSERI,INVNO,HANGSX,NAMSX,NNHAP,NGUYENGIA,GHICHU) VALUES (N'” + txtJVCode.Text.Trim() + “‘,N'” + txtTenMay.Text.Trim() + “‘,N'” + cboLine.Text.Trim() + “‘,N'” + txtSerialNo.Text.Trim() + “‘,N'” +…View comment
Posted new comment
Vì trường STT của bạn là tự động tăng rồi nên bạn không cần Insert thêm trường STT nữa, nếu…View comment
đã đăng
đã đăng
Th10
92 đã đăng with other 2 activities
đã đăng
đã đăng
Asked question
92 đã đăng with other 2 activities
đã đăng
đã đăng
Asked question
Th9
EnglishVietnamese