Bài 2: Cú pháp PHP

Cú pháp PHP 5


Script PHP được chạy ở phía server và kết quả khi chạy là một thuần HTLM gửi về cho trình duyệt.


Cú pháp cơ bản PHP

Đoạn script PHP có thể được đặt bất kỳ đâu trong tài liệu .

Một script PHP bắt đầu với <?php và kết thức với ?>:

<?php
// Code PHP đặt ở đây
?>

Mặc định đuôi file mở rộng của PHP là “.php”.

Một file PHP thường chứa các thẻ HTML và code PHP.

Bên dưới chúng ta có một ví dụ đơn giản về PHP, script này sử dụng một hàm PHP xây dựng sẵn “echo” để đưa ra câu “Xin chào bạn đến với PHP!” trên trang web:

Ví dụ


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My first PHP page</h1><?php
echo "Xin chào bạn đến với PHP!";
?>

</body>
</html>


Chú ý: Các câu lệnh PHP phải kết thúc bằng dấu chấm phảy (;).


Chú thích trong PHP

Chú thích trong code PHP là một dòng mà trình biên dịch PHP sẽ bỏ qua không thực thi. Nó chỉ nhằm mục đích chú thích để đọc khi ai đó xem code.

Các chú thích dùng để làm gì:

  • Để những người đọc hiểu bạn đang làm gì
  • Gợi nhớ cho bạn những việc bạn đã làm. Hầu hết các lập trình viên có kinh nghiệm đều làm việc này để sau một thời gian họ quay lại phần code của họ, họ có thể biết mình đã làm gì.
  • Chú thích có thể giúp bạn ghi lại những cái bạn đang suy nghĩ khi đang viết code

PHP hỗ trợ rất nhiều cách chú thích:

Ví dụ


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
// Chú thích chỉ một dòng

# Đây cũng là chú thích một dòng

/*
Đây là chú thích nhiều dòng
Chú thích có thể trả ra trên nhiều dòng
*/

// Bạn cũng có thể chú thích một phần của dòng code
$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>

</body>
</html>Từ khoá trong PHP

Trong PHP, tất cả các từ khoá (ví dụ như  if, else, while, echo, v.v.), các lớp (classes), các hàm (functions), và các hàm người dùng tự định nghĩa (user-defined functions) thì không phân biệt chữ hoa chữ thường khi gọi.

Trong ví dụ dưới, tất cả 3 câu lệnh echo đều hợp lệ (hay là như nhau):

Ví dụ


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
ECHO "Xin chào bạn đến với PHP!<br>";
echo "Xin chào bạn đến với PHP!<br>";
EcHo "Xin chào bạn đến với PHP!<br>";
?>
</body>
</html>


Tuy nhiên, tất cả tên các biến lại phân biệt chữ hoa chữ thường.

Trong ví dụ bên dưới, chỉ câu lệnh đầu tiên hiển thị giá trị của biến $color (Đó là bởi vì $color, $COLOR, và $coLOR được đối xử như ba biến khác nhau):

Ví dụ


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$color = "red";
echo "Xe hơi tôi màu " . $color . "<br>";
echo "Xe hơi tôi màu " . $COLOR . "<br>";
echo "Xe hơi tôi màu " . $coLOR . "<br>";
?>
</body>
</html>


Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese