Tìm ở đây kiến thức IT

logo_scratch 0

Sắp xếp chọn trong Scratch

Sắp xếp là một trong những dạng bài tập thường xuyển được xuất hiện trong các đề thi. Sắp xếp là quá trình xử lý danh sách các đối tượng, phần tử được đặt...

learning english 0

Thì hiện tại đơn

THE PRESENT SIMPLE TENSE (THÌ/THỜI HIỆN TẠI ĐƠN) 1. Form (Cấu trúc) a. Affirmative form (Dạng khẳng định) Đối với động từ đặc biệt (am/is/are, can, may, …). Cụ thể: Chủ ngữ là I...

EnglishVietnamese