Thể loại: Khoá học

Khoá học C# 25

Phần 5: Tạo báo cáo với C#

Chức năng báo cáo (Report) là chức năng yêu cầu cần có ở hầu hết các ứng dụng lập trình với cơ sở dữ liệu. Ưu điểm của báo cáo để cho người sử...

Khoá học SQL Server 1

Bài 7: Trigger và View trong SQL Server

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ứng dụng của một loại stored procedure đặc biệt  gọi là Trigger và cách dùng View để hiển thị dữ liệu từ một hay nhiều bảng...