Thể loại: Khoá học

Khoá học CSS 0

Bài 36: Forms – Biểu mẫu trong CSS

Giao diện của một biểu mẫu HTML có thể được cải thiện hơn với CSS: Tạo kiểu cho các trường đầu vào Sử dụng thuộc tính width để xác định rõ chiều rộng của...

Khoá học CSS 0

Bài 35: Bộ chọn thuộc tính trong CSS

Tạo kiểu cho phần tử HTML với thuộc tính cụ thể Nó có thể tạo kiểu cho phần tử HTML đó có thuộc tính hoặc giá trị thuộc tính cụ thể. Bộ chọn [attribute]...

Khoá học CSS 0

Bài 34: Hình ảnh Sprites trong CSS

Hình ảnh sprites Hình ảnh sprites là một tập hợp các hình ảnh nhỏ được đưa vào một ảnh lớn duy nhất. Một trang web với nhiều ảnh có thể chiếm nhiều thời gian...

Khoá học CSS 1

Bài 32: Dropdowns trong CSS

Dropdown cơ bản Tạo hộp dropdown suất hiện khi người dùng di chuyển chuột qua một phần tử. <style> .dropdown {   position: relative;   display: inline-block; } .dropdown-content {   display: none;   position: absolute;   background-color: #f9f9f9;   min-width: 160px;...

Khoá học CSS 0

Bài 27: Pseudo-elements trong CSS

Pseudo-Elements là gì? Pseudo-element được sử dụng để định kiểu (style) cho một phần được chỉ định của một phần tử. Ví dụ, nó có thể sử dụng để: Định dạng style cho chữ...

EnglishVietnamese